ฐานข้อมูลงานวิจัยประจำปี 2563

ตารางแสดงจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563

ปีงบประมาณ จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ผลงาน)
2559 4
2560 7
2561 22
2562 13
2563 16

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและทุนภายนอก ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

ปีงบประมาณ ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม
2559 100,000 480,000 580,000
2560 150,000 750,000 900,000
2561 100,000 790,000 890,000
2562 100,000 - 100,000
2563 120,000 100,000 220,000
Message us