กิจกรรมในรอบปี

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนงานวิจัย สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ โดยได้จัดประชุม การอบรมสัมมนา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย ดังนี้

กิจกรรม

วัน-เดือน-ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่
29 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
16 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โครงการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
29-30 สิงหาคม 2563 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24 กันยายน 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Message us