ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สาขาวิชา ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ งบประมาณ
พระพุทธศาสนา 6 17,000
สังคมศึกษา 1 3,000
รัฐศาสตร์ 2 6,000
รัฐประศาสนศาสตร์ - -
รวม 9 26,000
Message us