ระเบียบ-ประกาศ-ข้อบังคับ-คำสั่ง

พ.ร.บ./ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง/ข้อกำหนด

ปีชนิดเลขที่/ปีลงนามวันที่เรื่องFile
2540พ.ร.บ.254016/09/2540พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐File
2556ข้อบังคับ255605/06/2556ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2556File
2559ข้อบังคับ255909/03/2559ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559File
2541ข้อบังคับ254127/08/2541ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนึก ศูนย์ หรือวิทยาลัย พ.ศ.2541File
2541ข้อบังคับ254124/09/2541ว่าด้วย คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.2541File
2543ข้อบังคับ254307/06/2543ว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ.2543File
2541ข้อบังคับ254103/09/2541ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.2541File
2555ประกาศ255521/09/2555การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555File
2555ประกาศ255516/08/2555หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำงานของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ.2555File
2541ประกาศ254127/04/2541การใช้ตรา เข็มสัญลักษณ์ สี ประจำมหาวิทยาลัย ชื่อเต็มภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษFile
2543ประกาศ254328/04/2543หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุลากร พ.ศ. 2543File
2543ประกาศ254328/04/2543หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร พ.ศ. 2543File
2543ประกาศ254328/04/2543หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. 2543File
2561ข้อบังคับ256104/05/2561ว่าด้วยการขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561File
2546ข้อบังคับ254630/08/2546ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช 2546File
2562ระเบียบ256207/03/2562ว่าด้วยการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ.2562File
2554ข้อบังคับ255422/09/2554ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พุทธศักราช 2554File
2560ข้อบังคับ256013/09/2560ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560File
2546ข้อบังคับ254627/12/2546ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช 2546File
2561ข้อบังคับ256123/02/2561ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561File
2553ข้อบังคับ255330/09/2553ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2553File
2548ข้อบังคับ254818/11/2548ว่าด้วยองค์กรนิสิต พุทธศักราช 2548File
2552ข้อบังคับ255229/10/2552ว่าด้วยหอพักนิสิต พุทธศักราช 2552File
2551ประกาศ255104/03/2551การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรม พุทธศักราช ๒๕๕๑File
2548ประกาศ254830/06/2548การับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)File
2551ประกาศ255120/06/2551หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พุทธศักราช 2551File
2559ประกาศ255908/07/2559หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การให้พ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ. 2559File
2560ระเบียบ256026/07/2560ว่าด้วยกองทุนหอพักนิสิต พ.ศ. 2560File
2555ข้อกำหนด255516/11/2555การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พุทธศักราช 2555
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม