สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

  1. ระบบรายงานผล “การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” ประจำปีการศึกษา 2/2564 คลิก

  2. ระบบรายงานสถิตินิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564   คลิก

  3. ระบบรายงานการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ Google Workspace for Education MCU คลิก

  4. ระบบ MIS มจร คลิก

  1. ระบบสารสนเทศการรับสมัครนิสิตใหม่ คลิก

  2. ระบบเลือกตั้งออนไลน์ E-Voting System คลิก

  3. ระบบ MIS มจร คลิก

  4. ระบบสารสนเทศงานวิจัย คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม