สำหรับนิสิต นักศึกษา

ระบบบริการการศึกษา RegMCU

ระบบบริการการศึกษา

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
https://regweb.mcu.ac.th

เข้าสู่ระบบ

ระบบปฏิบัติศาสนกิจ SAS

ระบบปฏิบัติศาสนกิจ

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
https://stud.mcu.ac.th/sas/

 

เข้าสู่ระบบ

ห้องเรียนออนไลน์

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล @mcu.ac.th
https://classroom.google.com/

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริการสังคม GBS

ระบบบริการสังคม
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
https://stud.mcu.ac.th/gbs/

เข้าสู่ระบบ

วิชาการ กิจกรรม

บริการสารสนเทศ

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการพยาบาลเบื้องต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม