ผลิตบัณฑิต

หลักสูตร / สาขาวิชา

0

จำนวนหลักสูตร

0

จำนวนสาขาวิชา

ข้อมูลหลักสูตร

จำนวนอาจารย์ แบ่งตามวุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

จำนวนนิสิตทุกระดับ

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร ป.บส.
200 รูป/คน
46 รูป/คน
86 รูป/คน
44 รูป/คน
48 รูป/คน

เอกลักษณ์ / นวลักษณ์ ของบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การเรียนการสอน

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม