เอกสารแบบฟอร์ม (Forms)

Attachments

# File File size Downloads
1 pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 102 KB 440
2 pdf ทบ.02 ใบรายงานตัวนิสิต 110 KB 412
3 pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 104 KB 410
4 pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 102 KB 421
5 pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 82 KB 406
6 pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 109 KB 419
7 pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 131 KB 415
8 pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 106 KB 402
9 pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 97 KB 387
10 pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 90 KB 411
11 pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 85 KB 404
12 pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 120 KB 404
13 pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรเนียม 83 KB 719
14 pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 104 KB 383
15 pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 117 KB 393
16 pdf ทบ.16 คำร้อง-ตารางสอบ-ตรงกัน 104 KB 379
17 pdf ทบ.17 คำร้องขอแก้-I-(ไอ) 97 KB 348
18 pdf ทบ.18 ใบคำร้องขอจบการศึกษา 141 KB 454
19 pdf ทบ.19 ใบคำร้องขอผลการศึกษา 113 KB 401
20 pdf ทบ.21 ใบลาคณะกรรมการคุมสอบ 76 KB 387
21 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น- ต่อ) 40 KB 772
22 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น-หัว) 145 KB 864
23 pdf กระดาษคำตอบแบบกา 114 KB 493
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม