เอกสารแบบฟอร์ม (Forms)

Attachments

#FileFile sizeDownloads
1 pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป102 KB46
2 pdf ทบ.02 ใบรายงานตัวนิสิต110 KB38
3 pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต104 KB22
4 pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม102 KB23
5 pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต82 KB25
6 pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ109 KB23
7 pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน131 KB28
8 pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ106 KB18
9 pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา97 KB18
10 pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ90 KB23
11 pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต85 KB23
12 pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา120 KB27
13 pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรเนียม83 KB300
14 pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา104 KB21
15 pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต117 KB24
16 pdf ทบ.16 คำร้อง-ตารางสอบ-ตรงกัน104 KB25
17 pdf ทบ.17 คำร้องขอแก้-I-(ไอ)97 KB20
18 pdf ทบ.18 ใบคำร้องขอจบการศึกษา141 KB25
19 pdf ทบ.19 ใบคำร้องขอผลการศึกษา113 KB18
20 pdf ทบ.21 ใบลาคณะกรรมการคุมสอบ76 KB21
21 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น- ต่อ)40 KB35
22 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น-หัว)145 KB41
23 pdf กระดาษคำตอบแบบกา114 KB34
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม