เอกสารแบบฟอร์ม (Forms)

Attachments

# File File size Downloads
1 pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 102 KB 277
2 pdf ทบ.02 ใบรายงานตัวนิสิต 110 KB 256
3 pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 104 KB 241
4 pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 102 KB 242
5 pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 82 KB 245
6 pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 109 KB 262
7 pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 131 KB 269
8 pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 106 KB 247
9 pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 97 KB 221
10 pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 90 KB 258
11 pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 85 KB 241
12 pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 120 KB 250
13 pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรเนียม 83 KB 570
14 pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 104 KB 227
15 pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 117 KB 244
16 pdf ทบ.16 คำร้อง-ตารางสอบ-ตรงกัน 104 KB 237
17 pdf ทบ.17 คำร้องขอแก้-I-(ไอ) 97 KB 219
18 pdf ทบ.18 ใบคำร้องขอจบการศึกษา 141 KB 279
19 pdf ทบ.19 ใบคำร้องขอผลการศึกษา 113 KB 245
20 pdf ทบ.21 ใบลาคณะกรรมการคุมสอบ 76 KB 238
21 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น- ต่อ) 40 KB 516
22 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น-หัว) 145 KB 562
23 pdf กระดาษคำตอบแบบกา 114 KB 296
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม