เอกสารแบบฟอร์ม (Forms)

Attachments

# File File size Downloads
1 pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 102 KB 1248
2 pdf ทบ.02 ใบรายงานตัวนิสิต 110 KB 1227
3 pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 104 KB 1206
4 pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 102 KB 1218
5 pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 82 KB 1245
6 pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 109 KB 1198
7 pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 131 KB 1174
8 pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 106 KB 1271
9 pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 97 KB 1224
10 pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 90 KB 1256
11 pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 85 KB 1224
12 pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 120 KB 1231
13 pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรเนียม 83 KB 1570
14 pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 104 KB 1256
15 pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 117 KB 1381
16 pdf ทบ.16 คำร้อง-ตารางสอบ-ตรงกัน 104 KB 1137
17 pdf ทบ.17 คำร้องขอแก้-I-(ไอ) 97 KB 1100
18 pdf ทบ.18 ใบคำร้องขอจบการศึกษา 141 KB 1360
19 pdf ทบ.19 ใบคำร้องขอผลการศึกษา 113 KB 1181
20 pdf ทบ.21 ใบลาคณะกรรมการคุมสอบ 76 KB 1208
21 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น- ต่อ) 40 KB 2009
22 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น-หัว) 145 KB 2115
23 pdf กระดาษคำตอบแบบกา 114 KB 1427
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม