เอกสารแบบฟอร์ม (Forms)

Attachments

# File File size Downloads
1 pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 102 KB 148
2 pdf ทบ.02 ใบรายงานตัวนิสิต 110 KB 129
3 pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 104 KB 119
4 pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 102 KB 112
5 pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 82 KB 112
6 pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 109 KB 118
7 pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 131 KB 136
8 pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 106 KB 112
9 pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 97 KB 94
10 pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 90 KB 118
11 pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 85 KB 109
12 pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 120 KB 123
13 pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรเนียม 83 KB 426
14 pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 104 KB 104
15 pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 117 KB 118
16 pdf ทบ.16 คำร้อง-ตารางสอบ-ตรงกัน 104 KB 116
17 pdf ทบ.17 คำร้องขอแก้-I-(ไอ) 97 KB 92
18 pdf ทบ.18 ใบคำร้องขอจบการศึกษา 141 KB 137
19 pdf ทบ.19 ใบคำร้องขอผลการศึกษา 113 KB 101
20 pdf ทบ.21 ใบลาคณะกรรมการคุมสอบ 76 KB 104
21 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น- ต่อ) 40 KB 211
22 pdf กระดาษคำตอบ (แบบแผ่น-หัว) 145 KB 230
23 pdf กระดาษคำตอบแบบกา 114 KB 130
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม